VI.  Zasady rekrutacji. (wyciąg ze Statutu Ośrodka Szkoleniowego)

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 2.  Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie Polski ze szczególnym wskazaniem województwa śląskiego. 
 3.  Dokumenty wymagane od kandydatów na słuchacza w procesie rekrutacji - tylko określone w dokumentach zgłoszeniowych z listy:
  1. Formularz zgłoszeniowy do szkolenia, kursu itp.
  2.  Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej o ile występuje.
  3.  Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument oraz ankieta dla osób niepełnosprawnych o ile szkolenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych.
  4.  Zaświadczenie pracodawcy o zamiarze nieprzedłużania z pracownikiem stosunku pracy lub stosunku służbowego lub zaświadczenie o zagrożeniu zwolnieniem (w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia)  lub dokument potwierdzający wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jeżeli szkolenie, kurs kierowane jest dla osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem.
  5.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy),
  6.  Świadectwo pracy (w przypadku osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub inny dokument, np. oświadczenie pracownika/pracodawcy potwierdzające fakt zwolnienia lub zakończenia umowy cywilno-prawnej z przyczyn niedotyczących pracownika). Dodatkowo może być weryfikowane czy osoby zgłaszające się jako bezrobotne, pozostają bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy.
  7.  Inne wymagane przez Instytucje finansujące szkolenie.
 4.  Kandydaci na słuchacza szkolenia, kursu itp. zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §24 ust. 3 lub dostarczenia ich w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5.  Kandydat na słuchacza szkolenia, kursu itp. będzie informowany (telefonicznie lub mailowo) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach.
 6. Ośrodek zastrzega sobie możliwość, w niektórych przypadkach, przeprowadzenia:
  1. testu kompetencji – wstępna analiza predyspozycji Kandydata
  2. rozmowy - weryfikacja predyspozycji Kandydata do udziału w szkoleniu, kursie itp.
  3. oceny: sumienności, motywacji na podstawie karty oceny kandydata.
 7.  Osoby niezakwalifikowane do udziału w danej edycji szkolenia z powodu braku miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej,
 8.  Osoby zakwalifikowane do szkolenia, kursu staną się Uczestnikami szkolenia, kursu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

VII. Zasady rezygnacji z udziału.  

 

 1.  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, kursie Kandydata/słuchacza zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do ośrodka pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2.  Rezygnacja z udziału możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
 3.  Zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia osoby, której szkolenie zostało już opłacone powinno odbyć się poprzez przesłanie faksem na numer właściwego ośrodka wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną do tego osobę standardowego formularza Zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia udostępnionego przez Hajgo.
 4.  Zgłoszenie rezygnacji w formie określonej w punkcie 3 powinno zostać przesłane najpóźniej na pięć dni roboczych do godziny 15.00 przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 5.  Jeżeli rezygnacja została zgłoszona w formie określonej w punkcie 3 oraz w terminie podanym w punkcie 4 niniejszego Statutu, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia danego szkolenia na rachunek podany przez Osobę Zgłaszającą z zastrzeżeniem punktów 6 i 7. 
 6.  Rezygnacje zgłoszone w innej formie niż podana w punkcie 3 lub bez zachowania terminu określonego w punkcie 4 niniejszego Statutu nie będą uwzględniane, zaś kwoty wpłacone tytułem udziału zgłoszonych osób w danych szkoleniach nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem punktu 7.
 7.  Zachowanie terminu określonego w punkcie 4 nie jest konieczne, jeżeli rezygnacji osoby zgłoszonej na szkolenie, której szkolenie zostało już opłacone, towarzyszy jednoczesne zgłoszenie przez ten sam podmiot (o tym samym numerze NIP) innego uczestnika na to samo szkolenie. Zgłoszenie takiej zamiany osób, koniecznie w formie mailowej, winno nastąpić nie później niż w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym to szkolenie. W takim przypadku nie obowiązują punkty 5 i 6, zaś wpłacona kwota zostaje automatycznie zaliczona na poczet udziału nowej osoby w tym samym szkoleniu.
 8.  Jeżeli rezygnację osoby, której szkolenie zostało już opłacone, zgłoszono w formie określonej w punkcie 3 oraz w terminie podanym w punkcie 4 niniejszego Statutu oraz towarzyszy jej jednoczesne zgłoszenie przez ten sam podmiot (o tym samym numerze NIP) tego samego lub nowego uczestnika na inne szkolenie tego samego lub innego rodzaju, realizowane przez Hajgo, na które są wolne miejsca w chwili dokonywania zgłoszenia, wpłacona kwota może zostać zaliczona na poczet udziału tej samej lub nowej osoby w tym nowym szkoleniu. Zgłoszenie uczestnika na nowe szkolenie winno nastąpić w formie zgodnej z zasadami rekrutacji. 

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności