Klauzula informacyjna 

Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( zwanym dalej RODO - pełny tekst rozporządzenia) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hajgo sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem), z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Pogoria 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisany do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000384162.  

 

Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

Dane kontaktowe 

W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@hajgo.pl;

lub pisemnie na adres siedziby Hajgo sp. z o.o., tj. ul. Pogoria 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 

  

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy dane w celu prowadzenia działalności statutowej zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje na temat celów przetwarzania oraz ich podstaw prawnych. 

dla celów marketingowych Administratora - RODO art.6 ust. 1 a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […] np. kontaktu w celu uzyskania zgody,  

w celu zatrudnienia - RODO art. 6 ust. 1 b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

w celu realizacji procesu rekrutacyjnego uczestnika szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, eventów - RODO art.6 ust. 1 a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz RODO art. 6 ust. 1 b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w przypadku zgłoszenia przez Pracodawcę, 

w celu realizacji usług edukacyjnych - RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […], 

w celu realizacji zadań statutowych - RODO art.6 ust. 1 a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […], np. w przypadku akcji promujących edukację lub zdrowie, 

w celu badania satysfakcji klientów - RODO art.6 ust. 1 a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […], np. ewaluacja świadczonych usług, 

 w celach archiwalnych (w tym dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów - RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […], 

w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - RODO art. 6 ust. 1 f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią […], 

Konkretny cel i podstawa przetwarzania mogą być podane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą: 

  

Okres, przez który dane będą przechowywane 

Niezależnie od podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji procesu nauczania oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem. 

Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu. 

 

Odbiorcy danych 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. świadczącym usługi prawne, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora. 

  

Przekazywanie danych poza EOG 

Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach wyjątkowo przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Każdorazowo zostaniesz o tym odrębnie przez nas poinformowany. 

  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO). 

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności